Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ninge voor de selve met voorgaende publicatie op den predickstoel. En willen ofte en weten van geen zeecker incomen te zeggen, maer bekennen eenich lant vercocht te hebben tot reparatie van de kercke, waer van zij 't surplus niet en conden begrooten.

Wicher Janssen, tot Wilnis gebooren, hout hier als pastoor den tijt van 36 jaeren, ende is oock Secretaris. Heeft dese pastorie ontfangen van den proost Goch als collator. 't Corpus van sijne pastorie doet omtrent 70 gld.

Hij is een man gansch onverstandich in de religie ende vast van leven als die van Vinckeveen. Heeft noch op Paesschen sijn Broot-Godt vercocht, ende hem in 't openbaar beroemt dat hij een goede merckt voor dese reyse gedaen hadde, zulx dat verscheyden vrome lieden hier wonende, zo professie doende, so liefhebbers van de gereformeerde religie, benodicht zijn hem in andere omleggende dorpen van Hollant, en oock tot Mijdrecht te kercke te begeven.

Gijsbrecht Claessen, oock van Wilnis, is coster ende bode van den Gerechte, een man vast als sijn pastoor. Heeft wt elck huys 4 stv. jaerlijx. Hebben daer beneven een jonck geselle die de schoole bewaert, zonder eenige gaetsie ende sonder regel ende ordeninge.

Heeft een pastorie met een proper hoofken.

XVIII. Mijdrecht.

De kercke is redelij ck onderhouden ende behoeft maer van eenige rommelinge, daerin staende, bevrijt, ende beter met bancken voor de vrouwen versien te wesen. Kerckmeesters werden gecooren bij de gemeyne bueren, voor de welcke sij oock haere rekeninge doen, ten overstaen van den proost. D'incomen van de fabrycke is 42 gl. wt landen ende huysen.

Sluiten