Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verstonden, dat hij 't selve daer om geit doet. Item, dat hij hieromme loopt door alle dorpen, oock onder Hollant gelegen, waervan airede dachten gedaen zijn aen de Classe van Amstelredam ende (zoo men meynt) aen de Heren Staeten van Hollant.

XIX. Tamen.

Hier is men besich met het repareren van de kercke. Kerck-meesters zijn eenige jaeren herwaerts gestelt geweest allen bij den proost, 't welck te voren bij den pastoor ende de bueren plach te geschieden. D'incomen van de fabrica is 125 gld., waerut den pastoor eertijts plegen 60, 70 ofte 80 gld. betaelt te werden voor sijnen dienst. Ende den coster 15 ofte 16 gld., waertoe deselve wt elck huys noch 5 stv. plach t'ontfangen, hoedanige huysen 60 zijn in getale.

Dese plaetse is gecombineert met Mijdrecht, als onder een Gerecht ressorteerende; wesende nochtans een zwaere combinatie, die oock niet sonder oncosten te draegen en kan geschieden, ende daeromme ten regard van dien vereyschende hiervoor recompensie na gelegenheyt der zaecke.

Heeft geen coster, maer is de gene die 't geweest is, bij den proost tot kerck-meester gemaeckt. Zijn nochtans versien met een schoolmeester, den welcken de gewillige begonnen hebben yet te vergaderen bij opteeckeninge, also de kerck-meesters in der tijt gansch in weygeringe zijn yet hier toe te geven, na ouder costuyme, verzouckende onderdanelijck dat-se int out recht bij haere hoge overheyt mogen gemaintineert werden, also 't middel bij hen ter hant genomen wt noot niet bestaen ofte immers niet langer gedueren en kan.

Hier zijn oock diaconen gelijck als tot Mijdrecht bij de kercke gestelt.

Sluiten