Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De vroome claegen, dat hen de proost haere clocke afgehaelt heeft, doe in de plaetse van de mispaepen een gereformeert predicant ingevoert werde. Item, dat overal in de proostdie een paep coemt predic.ken, heer Gerrit genaemt, ende t'Amstelredam woonende, tot groote verstooringe van den kerckendienst ende ophoudinge van 'tvolck.

XX. Segvelt.

De kercke is wel verbrant. maer alzoo gerepareert, dat-men bequamelijck daer-in predicken kan. Kerckmeesters werden gestelt bij den pastoor, schout en den genen die afgaen, maer doen haere rekeninge voor de gemeynte met voorgaende kercke-spraecke. D'incomen tot de fabryeke hebben wij, na lange weigeringe, bevonden te wesen des jaers 160 gld. wt zeeckere rekeninge bij den pastoor ons getoont op onse ernstige instantie. Dese pastoor is Dirck Cornelissen van Bergen, gebooren ter Gou, ende eertijts Rector geweest t'Utrecht. Heeft hier ge woont ontrent de vijf jaren, ende is met dese pastorye begift (zo hij seyt) van 't Capittel van St. Marien, doende in corpore 106 gl., waer bij hij noch van de kercke een pont groot ontfangt. Dese ondervraecht zijnde in eenige hooftpoincten van de christelijcke religie, zocht hem te behelpen met allerley wtvluchten in de Roomsche kercke gedreven, ende als-men hem vasthield in terminis, insonderheyt in 't stuck de perfectione scripturae canonicae, geen wtcomst siende, antwoorde met suchten, ende als vermoeyt zijnde: „wat wil ick veel seggen? Ick ben van 't oude ende begere daerbij te blijven en wil mij niet laten examineeren, also ick tot Leuven geexamineert ben." Hij is inde vasten tot Wilnis geweest, om geit de passie predicken , ende hier is wt

Sluiten