Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleden van de costerie gepriveert, hebbende een corpus van 31 mergen lants.

Dese man en is wel niet geheel onervaren noch onbelesen in gereformeerde boucken, maer quaet van wille; want hij verclaert, dat hij hem niet en begeert te laten examineeren, en wil oock sijn huysvrou niet in 't openbaer trouwen, maer seyt de selve genouch getrout te hebben door sijne verclaringe hiervan gedaen bij die van den Gerechte.

Hier is ordonnantie, dat het overschot van de fabrica tot den armen jaerlijx gaen moet.

De pastorye is verbrant en de pastoor woont in een proper huysken, staende tot de schoole.

St. Anthoniss breurschap en heeft hier noyt eenich zeecker incomen gehadt.

Insereren voorts de visitateurs hier ter plaetse voor memorie, 't gene sij gehoort hebben van den ellendigen ende clagelijcken staet der kercke tot Montfoort, bezwaert zijude met een persoon niet alleen openbaerlijck als een verrot lidtmaet van 't lichaem Christi sijnre gemeynte, alhier binnen Utrecht om sijn continueel ende goddeloos ongeneeslijck quaet leven affgesneden (wesende een zaecke die noyt in eenige kercke geleden en is geweest, self niet in den Paeusdom), maer oock hem noch dagelijx dragende erger als een openbaer potteboef, tot groot schandael ende cleyniichtinge van de hooge Overheyt deser provincie. Wij hebben oock wt eenige verstaen, dat de kercken van de genabuerde geünieerde Provinciën hier van bedacht zouden zijn (na haere schuldige plicht) te doleren bij de Generaliteyt, indien door dese visitatie hierin niet en zoude mogen versien werden, also de name des Heeren om desen boosen mensche oock buyten lants geseyt wert, door 't overbrengen van den genen die hier handelen ende frequenteren, gelastert te wesen.

Sluiten