Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXV. Vleuten.

De kercke leyt geheel in 't wilt ende is noch vol geschilderde beelden ende outaeren.

Kerck-meesters werden hier gestelt bij de gemeyne bueren, ten overstaen van den Schout ofte yemant anders van wegen het Capittel van Oude-Munster, ende doen haere rekeninge voor de selve, met voorgaende publicatie van dien bij clockslach.

D'incomen van de fabrycke aen lantpachten, wtgangen ende renten is jaerlijx 4 gld. 10 st. 8 penn.

Dese plaetse is eenen tijt lanck bij provisie bedient door Gerardum Stratenum, alsnoch t'Utrecht wonende.

Hier is noch een paep, Henrick Willemssen van Segvelt, dewelcke seyt hier pastoor geweest te zijn 28 jaeren, door collatie van 't Capittel van Oude-Munster. Geniet alsnoch de goeden der pastorie, ende doet groote verstooringe in den kerckedienst met heymelijck te doopen ende te trouwen, item, met de lieden in de herberge op te houden onder de predicatie, waer-over Tieleman Janssen voor sijne translatie in Maertensdijck hem dickwils gedoleert heeft, gelijck oock Stratenus op desen huydigen dach doet.

Cornelis Cornelissen van Vleuten is coster en schoolmeester; heeft een mergen hooch lants, een wooninge ende wt elck huys twemael t'sjaers zo 5, zo 3 grooten, daertoe 4 gl. van de kercke.

Hier en is geen pastorie, maer de breurschap van onse L. Vrouwe heeft zeeeckere wooninge. Item 25 gld. jaerlijx incomen van lantpacht ende anders, ende noch eenige juwelen, die se op haere maeltijt van eenige continuele dagen plegen te vertoonen.

XXVI. De Meeren.

Heeft een arm vervallen capelleken, edoch waeraen

Sluiten