Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIX. Loopick.

Heeft een kercke wel gerepareert, wtgenomen datse noch niet van de outaeren t'eenemael gezuyvert en is. Kerck-meesters werden twe gestelt bij die van 't Capittel van St. Marien, op de denominatie van den Schout ende die van de Gerechten, ende een derde bij den Heere van Cabbau, ende doen hare rekeninge met voorgaende kerck-spraeck voor den Schout ende die van de Gerechten, door bevel van de Ambachtsheeren 't Capittel van St. Marien. De fabrycke heeft jaerlijx van lantpachten, wtgangen ende anders 174 gl. 12 st.

Predicant is Aegidius Nothaeus, gestelt bij mijne E.E. Heeren de Staeten, dewelcke hem draecht in sijne bedieninge na de christelijcke ceremonien ende gebeden, achter den catechismum gedruckt.

Coster, schoolmeester ende secretaris is Henrick van Haeften, ende heeft voor de bedieninge van de costerie 26 gld. wt hetincomen van de fabrycke, met noch zeecker 4 hont lants.

De Kerck-meesters ende heylige Geest-meesters gaen somwijlen om, d'eene voor de fabrycke, d'andere voor den armen. Ende hebben dese laetste tot de collecte zeecker incomen t'jaers 46 gld. 16 stv., waervan rekeninge gedaen wert voor Schout en Burgemeesters.

Hier is een pastoorshuys, ende wert van binnen gerepareert.

lot dit Caspel gehooren 2 vicarien, waer-van d'eene eertijts geseyt wert gestaen te hebben op eenen Buchel, sonder dat hij sijn jus patronatus zoude conen bewijsen, ende d'andere verduystert te zijn bij Straetman, bij wiens soons sone deselve zoude verbruyckt werden.

XXX. cüydelstaeet.

Dese plaetse wert hier in 'teynde van dit quartier

Sluiten