Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortaen in eenen goeden staet te houden, ende in alle 't gene dat zoude mogen vervallen, bij tijts ende behoorlijck te remedieren, men zoude inspectores conen stellen, omme acht te nemen op den predicanten ten platten lande, na zeeckere repartitie daervan te maecken, also d'ordinaire toesicht, die in de steden bij de Kercke-Raden valt, aldaer niet wel practycabel en is. Welverstaende, indien yet met yemant in lere ofte leven mochte voorvallen, dat de selve inspectores zulx zouden aengeven aen eenen in de hoofstadt dezer Provincie te nomineeren, omme voorts door den selven openinge van dien gedaen te werden aen mijne E.E. Heeren de Staeten, ten eynde alle dingen verner met kennisse, ende op de commissie daertoe, na gelegenheyt van zaecken te verlenen, tot de minste argernisse ende quetsinge mochten affgedaen werden. Tot desen genomineerden zouden oock de praedicanten self haere toevlucht conen nemen in alle andere occurrentien ende difficulteyten van huywelijcken, ofte hoe-se zouden mogen wesen. Van welcken acten de selve goet register houden zoude omme t'allen tijden van 'tgene dat gepasseert waere, goede kennisse ende zeeckerheyt te conen doen, daer 't behoort, dies noot zijnde, achtervolgende d'instructie oock hiervan te maecken ende hem te verlenen.

Ende dese hiermede besluytende, stellen voorts dese Rapporteurs (niettegenstaende d'advyse ende voorslagen in dit verbael bij hen gedaen) de dispositie ende d'executie ven alle zaecken, tot goede discretie van E.E. Heeren haere respectieve meesters als behoorlijck is. Yerclarende nochtans met goeder conscientie, niet anders dan Gods glorie, de stichtinge der kercken ende de eere van 't landt, ende d'Overheyt, daer-over gestelt, voor oogen gehadt te hebben.

Biddende met aller onderdanicheyt, dat dit goet

Sluiten