Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebleken1). De navolging van Christus, gecondenseerd in het ééne woord: „weerloosheid", deze zéér eenzijdige evangelie-opvatting, is een cultuurbeïnvloeding van beteekenis geworden; reeds de namen van Gandhi en Kagawa bewijzen het. Zij geven aan, w&t breede kringen van heidenen in het christendom getroffen heeft als zijn waarmerk bij uitstek. Dès te meer frappeert dit waarmerk, daar de westersche volkeren een zoo uitgesproken weerbare, imperialistische politiek voeren. De zwakke steê onzer cultuur, de tweespalt tusschen religieuze norm en technisch-economisch-politieke werkelijkheid, wordt nergens zoo onverbiddelijk blootgelegd als hier.

Dat brengt een algemeener gezichtspunt aan de orde: tot de cultuurbeteekenis van den Bijbel behoort in niet geringe mate zijn cultuur-kritiseerende grondtoon. Belangrijker dan op het gebied van kunst of wetenschap blijkt hier, welke sterke, vernieuwende, door oordeel opbouwende

*) Van Moerkerken bezigde haar in zijn romanserie „De Gedachte der Tijden".

Sluiten