Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 Tim. i : i—5.

HOOFDSTUK I.

Paulus, een apostel van Jezus Christus door den wil Gods, naar de belofte des levens, dat in Christus Jezus is,

2 aan Timótheüs, mijnen geliefden zoon: genade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en Christus Jezus, onzen Heere.

3 Ik dank God, dien ik diene van mijne voorouderen af in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijne gebeden nacht en dag,

4 zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uwe tranen, opdat ik moge met blijdschap vervuld worden,

5 als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uwe grootmoeder Loïs en uwe moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont.

't Is eigenlijk zoo goed werk zulk een geschrift eens te behandelen, vooral als de klanken ons langzamerhand vertrouwd zijn geworden. En dan komt er bovendrijven: verstaat gij ook wat ge leest en zou het begrijpen van wat gij hebt lief gekregen, u niet een schacht dieper voeren?

De reden waarom de tweede brief dubbel

Sluiten