Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En ik keerde mij om •— om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren —• en in het midden van de zeven kandelaren — Eenen — den Zoon des menschen gelijk zijnde — bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met eenen gouden gordel.

„En Zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en Zijne oogen gelijk eene vlamme vuurs en Zijne voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in eenen oven en Zijne stem was als eene stem van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijne rechterhand en uit Zijnen mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en Zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in hare kracht.

„En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijne voeten". — —

Maar visioenen zijn geen werkelijkheidsbeelden.

Er zijn drie afbeeldingen van Christus, die elkaar betwisten authentiek te zijn.

Ten eerste de Abgarus-beeltenis. Naar men vertelt, zond Jezus Christus Zijn beeltenis aan Koning Abgarus van Odessa, met wien Hij, volgens sommigen, in briefwisseling stond.

Drie steden beweren de echte Abgarus-beel-

Sluiten