Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschaving verlegen te zijn, en met den eenvoudige gaat Hij om, zonder zich tot hem neder te buigen.

Het waren de fatsoenlijke en de vrome vrouwen uit die dagen, die zich bijzonder door Christus voelden aangetrokken. Vrouwen hebben altijd een zeer beslist, een zeer fijn instinct en een zeer gedecideerd aanvoelen gehad, wat het goede en oprechte en hoogstaande in een mensch betreft. Als er iets met iemand niet heelemaal in orde is, wat zijn innerlijk aangaat, dan zijn het altijd vrouwen geweest, die dit 't eerst, bij intuïtie, hebben aangevoeld.

Ik lees dat vele vrouwen Hem volgden en ook voorzagen in de behoeften van Hem en Zijne discipelen: vrouwen, die Hij van krankheden genezen had en vrouwen, die Hij van booze geesten had verlost.

Maria Magdalena, Joanna, de vrouw van Chusa, Herodes' rentmeester, Susanna en menige andere, en ook Martha en Maria. De laatsten behoorden blijkbaar tot de meer aanzienlijken, die vol blijdschap haar huis voor Jezus openzetten.

En even verlangend, hoewel schuchter en bedeesd, komt de overspelige vrouw tot Hem.

Wat zal er in haar omgegaan zijn, toen zij

Sluiten