is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der christelijke religie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Gaat dit kennen alleen over zaken of bovenal over een persoon? Joh. 17:3.

9. TVat wordt hier met Evangelie bedoeld?

10. Kan die kennis ook zonder of buiten de II. Schrift worden verkregen ?

11. Is kennis zonder vertrouwen ook geloof'?

12. Kan men bidden zonder vertrouwen?

13. Is er gelooven zonder gezag?

14. Op welk gezag steunt ons Christelijk gelooft

20. Wat is de hoofdsom van hetgene ons God in het Evangelie belooft en bevolen heeft te gelooven?

Dat is begrepen in de twaalf Artikelen des algemeenen Christelijken geloofs, die aldus luiden:

1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

2. En in Jezus Christus, zijnen eeniggeborenen Zoon, onzen Heere ; 3. die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 5. ten dercle dagen wederom opgestaan van de dooden; 6. opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gocls des almachtigen Vaders;!, vanwaar Hij komen zal om te oordcelen de levenden en de dooden.

8. Ik geloof in den Heiligen Geest. 8. Ik geloof eene heilige, algemeene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen; 10. vergeving der zonden; 11. wederopstanding des vleesches; 12. en een eeuwig leven.

1. Is in deze 12 artikelen heel het Evangelie begrepen?

2. Zijn deze artikelen met Gods woord gelijk te stellen ?

3. II elke belofte staat in het Evangelie op den voorgrond? Joh. o: 3 6.

4. Is er in het Evangelie ook een eisch aan den mensch gesteld?

5. Waarom heet deze belijdenis algemeen, waarom Christelijk, waarom apostolisch?

6. Heeft God waarlijk bevolen dit alles te qelooven? 1 Joh. 3:23.

7. Met welk doel heeft God dit bevolen?