is toegevoegd aan uw favorieten.

De voleinding weerspiegeld in de wording

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geslachtslijn der Kaïnieten ; in het zevental is de volkomenheid bereikt en de ondergang der eerste wereld onvermijdelijk geworden.

Men trekke zelf de parallel voor den tegenwoordigen tijd.

XIII. DE ZEVENDE VAX ADAM IN DEN WEG DES GELOOFS.

Terwijl eenerzijds de verborgenheid der ongerechtigheid zich in Kaïns geslacht ontwikkelde en voor dieii tijd tot volkomen uiting kwam in Lamech den krachtmensch, schreed de andere linie voort in den weg des geloofs. In Seth en zijn zoon Enos openbaarde zich een geheel andere geest; zij toch wendden hunne aangezichten naar „de poort der genade" en begonnen den naam des Heeren aan te roepen (Gen. 4: 26). Dit aanroepen bewees een volkomen afzien van zichzelven, een volkomen vertrouwen op de gegeven belofte van den verbonds-God Jehova, eene erkenning van eigen schuld en onmacht tot zelfverlossing en een geloovig uitzien naar den komenden verlosser.

Terwijl de Kaïnieten in het land van Nod naar eigen goedvinden zonder* God leefden, ontwikkelde zich de Seth-familie in de nabijheid van de aanspraakplaats des Heeren, waar de Cherubs hun glans deden lichten, ten Oosten van den hof. Ook in deze linie werd een „zevende", een volheid bereikt. Het was Henoch, de zevende van Adam, van wien gezegd wordt: „Henoeh dan wandelde met God; en hij was niet meer want God nam hem weg". (Gen. 5 : 24). Dit was voorwaar geen gemakkelijke taak, want een wandelen met God geschiedt door geloof en niet door aanschouwen. Henoch kreeg, evenals Abel, getuigenis dat hij Gode behaagde (Hebr. 11 : 5). Zij naam was gelijkluidend aan dien van Kaïns zoon en beteekent: de onderwezene of ingewijde, evenwel was hij in geheel andere dingen onderwezen dan die stedenbouwer. Henoch wandelde in den weg van het offer en gebedsgemeenschap met God. In dezen wandel met God gewon hij gedurende drie eeuwen zonen en dochteren (Gen. 5:22). Hij was geen kluizenaar of zonderling, die zich aan het gewone