is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

» poogingen aenwenden, wisten ongetwyfeld niet, dat de >> regeltucht daerover in ons Bisdom bestaende gesteund is » op een zoo oud gebruyk, op zoo krachtige beweegrede» nen , en op een zoo achtbaer gezag. Dank aen de waek» saemheyd uwer Herders en aen uwe gekleefdheyd aen de » H. Kerk , gy hebt u niet laten bedriegen en gy hebt de « poogingen uwer ziel-vyanden verydeld.Terwyllietnoch» lans te vreezen is dat zy daerop nog zullen wederkomen, >. is er u hoogst aen gelegen van welgewapend te zyn tegens » de lagen, die u zullen gelegd worden: en daerom ver» manen wy u van ten dien opzigte uwe pligten altyd meer » en meer trachten te kennen.

» Gy hebt den regel gehoord, welken doorden H. Apos» tolyken Stoel is voorgeschreven en welken door onze » voorgangers met de grootste zorg is staende gehouden. » Indien de Kerk geloofd heeft in andere landen dien » regel te konnen verzachten , lietzy met vertalingen te lav ten lezen die vergezeld zyn van aenmerkingen getrokken » uyt de Heylige Vaders ofvan Catholyke schryvers, hetzy » andersints, wy gelooven niet te min de regeltucht te moe» ten handhaven , die daerover in ons Bisdom bestaet. De 11 beweegredens, op welken zy gegrond is,bestaen hiei nog >. in geheel hunne volheyd : immers er worden hedendaegs >» zoo wel als eertyds boose en ligtveerdige menschen ge» vonden, die den heyligen text misbruyken om hunne » valsche leeringen voor ware te willen doen gelden; er » worden hedendaegs zoo wel als eertyds trotsche nieuws» gezinde gevonden, die den heyligen text volgens hunne ,, eyge beliefte uytleggen; er worden hedendaegs zoowel als »' eertyds valsche ieveraers gevonden, die kettersche, on» volledige en verdachte Bybels verspreyden. Houd u dus » standvastig,Z. B. B., aen de leering, welke in den Cate-