is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» sloot, maar daar staat: Hij opende zijn mond en leerde » hen (Matt. Y: 2.)

" Aan Christenen de lezing van de H. Schrift en vooral » des Evangelies te verbieden, is het licht weren van de » kinderen des lichts, en men doet l\en hierdoor in eene soort » van ban , want niemand, die eene keers ontsteekt zet die » in 't verborgen noch ondereenekoornmate; maaropeenen » kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien mo» gen(Luc.XI: 32).» Nu dezeen nog vele andere met schriftuurplaatsen bewezene stellingen van Quesnel , kon de Roomsche Kerk niet laten voorbijgaan , zonder vernieuwing van het heilloos verbod ten opzigte van het lezen van den Bijbel in de moedertaal. Ook naderhand werd door Bisschoppelijke vergaderingen te Brussel gehouden ; door herderlijke brieven van de voorgangei's in het Bisdom van Mechelen; door de bulle Unigenitus van Clemens de IX , die volgens den Schrijver als een vasten regel des geloofs en der reden door geheel de Kerk is aangenomen , door alle deze middelen steeds krachtig de hand gehouden aan het verbod van het lezen des Bijbels en met de grootste naauwkeurigheid , zegt de Schrijver , werd de regel van Pius IV 1) in 't Bisdom van Mechelen onderhouden, tot dat in onze dagen de Colporteurs en anderen, die den Bijbel aanbieden en deszelfs onderzoek aanbevelen , en daarom Ziels-vijanden door den Aartsbisschop genoemd worden, eenige beweging in die doodsvalleije , eenige schudding van de dorre doodsbeenderen te weeg bragten. Nu moest dan ook dubbel gewaakt worden, en de Aartsbisschop , hoezeer ook in andere

1) Oc/,e regel is de vierde van die door eene Commissie uit de Concilie van Trenle vervaardigd en door Pans Pius IV goedgekeurd zijn.