is toegevoegd aan uw favorieten.

Rome's verbod tegenover Gods bevel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hulp eu voorspraak van Engelen, van Heiligen of van de Moeder Gods in te roepen ; en ziende uit Hebr. IX: 28 dat « Christus slechts eenmaal geofferd is om veler zonden weg te nemen, » kon men wel eens het misoffer gaan verwerpen ; of als de aandacht eens op Rom. IV: 5 gevestigd werd, waarin zoo klaar geleerd wordt dat «dengenen, die niet werkt maar gelooft in Hem, die den goddelooze regtvaardigt, zijn gelóóf gerekend wordt tot regWaardigheid, » kon men wel eens betwijfelen of de R. Kerk, met hare v leer van verdiensten en goede werken, de waarheid aan hare zijde had. Zoodra nu zulk eene neiging tot onderzoek met verstand en zulke twijfelingen ten opzigte der R. K. als het uitwerksel van de verleende gunst om Gods woord te lezen zich voordoen , dan moeten zij die gunst intrekken, en daarom isheUoorzigtig slechts -voor eenen bepaalden tijd dezelve te verleenen. Immers dit is het eenig middel om eene opkomende overtuiging te verstikken. En natuurlijk; wil-then beletten , dat bij het opgaan der zon het licht niet binnentrede , daïi behoort men in

j

tijds deuren en luik«tr"te sluiten : maar zoolang het nacht blijft kan men beide gerustelijk openlaten !

Eindelijk , na'nog meer voorwaarden en voorzigtigheidsmaatregelen te hebben aangegeven , die men bij de vergunning van de lezing der H. Schrift in de moedertaal dient in acht te nemen, als of het heilig woord van God besmet ware en vol venijn, zoo besluit de Aartsbisschop, dat inen die lezing-uiet toesta dan « na naarstiglijk bevolen » te hebben het woord te lezen met dien geest van oot» moedigheid en onderwerping kan het gezag der II. Kerk, » die alleen alle gevaïi^kan afkeeren en die lezing kan » doen strekken tot hunne zaligheid. »

Zoo zien wij dat ook, indien de leziug van Godswoord