is toegevoegd aan uw favorieten.

Een blik op den christelijken waterdoop bij het licht van Schrift en historie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het tegenovergestelde geval van geene waarde zouden zijn. Indien de doop het ligchaam der gemeente heiligt tot de opstanding uit den dooden, dan zal zij zeker, indien zij ten einde toe gelooft, daarvan ook eenmaal bij de opstanding de vruchten plukken. Maar indien een lid der gemeente aan het geloof schipbreuk lijdt, dan zal zeker de heiliging zijus ligehaams alleen niet in staat zijn hem als een nieuw schepsel uit het graf te doen verrijzen. Hier komt onder den Goddelijken zegen alles aan op de opvoeding, die van jongs af aan het kind gegeven wordt. Ik weet zeer goed, dat de genade geen erfgoed is, en echter geloof ik, dat er vele genadegaven zijn, welke een kind, dat onder het hart eener geloovige, biddende moeder gelegen heeft, als eene heilige erfenis mede ter wereld brengt, alleenlijk, indien die moeder dan slechts na de geboorte voortgaat met dat kind in geloof en gebed op te leiden, want anders kan alles verloren gaan. Maar doet zij dit, dan kan men om zoo te spreken zeggen, dat dit kind ook het geloof geërfd heeft, omdat er in den regel geen voorbeeld is, dat een kind van het eerste ontwikkelingsoogenblik af dadelijk begonnen heeft de dingen, die eene geloovige moeder hem verkondigde, tegen te spreken; en er is menige Christen, die bekennen moet, dat hij de lijn der geloofswerkzaamheden zijner ziel van jaar tot jaar terug denkende, eindigen ziet in het hart zijner moeder, daar hij geen tijdstip zich herinneren kan, waarop hij voor het eerst geloofde, dat Jezus de Christus is. Zeker is alles wat uit vleesch geboren is vleesch, maar God beware mij, da ik mijn pas geboren kind, over hetwelk beide, mijne vrouw en ik, reeds vóór de geboorte zoo menig gebed hebben uitgestort, louter als vleesch zou beschouwen.