is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglementen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur in elke vacature zelf twee candidaten. Mocht slechts één candidaat door de vereenigingen zijn opgegeven, dan stelt het Afd.bestuur daarnaast een tweeden candidaat;

d. de voorstellen behandeld, welke op de agenda voorkomen. Voorstellen van aangesloten vereenigingen, welke op deze Afd.-vergadering behandeld zullen worden, moeten eveneens minstens 2 maanden voor de vergadering aan het Afd.-bestuur zijn toegezonden;

e. een rondvraag gehouden, waarop afgevaardigden van aangesloten vereenigingen wenschen of opmerkingen ter tafel kunnen brengen of vragen kunnen stellen in het belang van het vereenigings-, krings-, afdeelingsen Bondsleven;

f. desgewenscht een onderwerp behandeld in verband staande met het doel of het leven onzer G.M.V.

Buitengewone vergaderingen van de Afd. zullen worden belegd, indien het Afd.-bestuur of minstens de helft der aangesloten vereenigingen in deze provincie dit noodig zal oordeelen.

Alle stemmingen op alle vergaderingen van de Afdeeling of van haar bestuur zijn aan dezelfde regelen gebonden als in art. 19 van het Bondsreglement bepaald.

Finantiën.

Art. 9.

De uitgaven van de Prov. Afdeelingen worden bestreden uit collecten op de algemeene vergaderingen en door vrijwillige bijdragen van personen of vereenigingen. Zijn deze niet voldoende, dan kan een contributie worden geheven van de vereenigingen in de provincie, welke echter een bedrag van 10 cent per jaar per lid niet mag overschrijden (art. 28 Bondsreglement).

De Penningmeester is steeds verantwoording schuldig aan het Afd.-bestuur omtrent het beheer en den stand der finantiën.

De boeken van den Penningmeester worden aan het einde van elk boekjaar gecontroleerd en bij accoord-bevinding geteekend eerst door een commissie van twee leden uit het Afdeelingsbestuur en daarna door een commissie van 2 leden uit het kringbestuur, dat daarvoor om beurte door den Voorzitter wordt aangewezen. Indien er nog geen kringen in een provincie zijn, zal de Voorzitter in de plaats daarvan om beurte een vereeniging aanwijzen.

Afdeelingsrapport.

Art. 10.

Van de werkzaamheden van de Prov. Afd. brengt (volgens art. 28 Bondsreglement) de Bondsbestuurder uit de betreffende provincie jaarlijks schriftelijk verslag uit en zendt dit aan het Bondssecretariaat vóór de Bondsbestuursvergadering, welke in het begin van het jaar wordt gehouden (zie art. 28 Bondsreglement). Speciaal zal daarin worden opgenomen een overzicht van hetgeen verricht werd tot oprichting of aansluiting van G.M.V. aan de hand van de lijst, bedoeld in art. 7, sub 2 van dit reglement.

Slotbepalingen.

Art. 11.

Dit reglement en alle daarin aan te brengen wijzigingen behoeven om van kracht te zijn de goedkeuring van het Bondsbestuur. Het mag geen bepalingen bevatten in strijd met het Bondsreglement (zie art. 28 B. R.).

Wijzigingen in dit Afdeelingsreglement kunnen alleen tot stand komen in een Afd.vergadering en met minstens 2/3 der stemmen van de aanwezige vereenigingen, waarbij iedere Vereeniging één stem uitbrengt, behoudens het bepaalde bij art. 19 2e alinea van het Bondsreglement.

Art. 12.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Afdeelingsbestuur, behoudens beroep op het Bondsbestuur.

Art. 13.

Bij eventueele ontbinding van de Prov. Afdeeling, welke echter niet mag geschieden zonder goedkeuring van het Bondsbestuur, wordt het archief aan het Bondsbestuur overgedragen.

Aldus vastgesteld door de Prov. Afdeeling op 19...

Namens het Afd.-Bestuur;

Voorzitter.

Secretaris.

Penningmeester.

Goedgekeurd door het Bestuur van den Bond van Geref. Mannenvereenigingen in Nederland.

Voorzitter.

Secretaris.

d.d 19