is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemelvaartspreek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE OVER MATTH. 28 : 18—20.

In de -10 dagen na Zijne opstanding, kwam de Heiland op verscheidene plaatsen met Zijne jongeren te zamen, en bij iedere zamenkomst gaf en vermaakte Hij hun wat nieuws, zoodat men gewoon is Zijne laatste gesprekken en daden de legaten des Heeren te noemen. Wij willen alzoo heden van de laatste legaten des Heeren spreken. Heden kwam Jezus met Zijne jongeren op den afgesproken berg in Gelilea te zamen, en daar vermaakte en gaf Hij hun de macht om alle volken te leeren, zeggende:

»Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. »Gaat dan henen, onderwijst alle volken, ze doopende »in den naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles, wat »ik u geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al »de dagen tot de voleinding der wereld, Amen." (Matth. 28 : 18—20.) Alzoo ontvingen de Apostelen de macht alle volken te onderwijzen en hen, indien zij geloofden, in den naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes te doopen, Mij is gegeven, sprak Hij, alle macht in hemel en op aarde. Daarom, omdat Mij als Zoon des menschen macht over alle menschen gegeven is (Joh. 17:2,) gaat heen en onderwijst alle volken, want zij zijn allen mijn eigendom, mijn verworven goed; Ik heb ze allen met Mijn bloed gekochtzij waren verloren, Ik heb ze gezocht. Daarom doopt hen die gelooven en leert ze alles houden, wat ik u