is toegevoegd aan uw favorieten.

Het driehonderdjarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten 1634, 28 October 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en verdraagzaamheid op den grondslag der souvereine liefde Gods vroom en heldhaftig heeft hooggehouden en dit met veel lijden en een vroegen dood heeft bezegeld. Dit beroep vond weerklank — er kwam van de vijftig geadresseerden een bedrag van f550.— binnen, waaruit de gezamenlijke kosten van ontwerp, graveeren en aanbrengen konden worden bestreden.

De tweede circulaire — die voor het „steun "fonds — vertrouwelij k als de eerste, draagt de namen van het geheele voorbereidingscomité, waarin inmiddels curator Schermerhorn, die aan de beurt van aftreden was, is vervangen door zijn opvolger Dr. G. E. W. van Hille te 's-Gravenhage en curator Sirks de plaats heeft ingenomen van Dr. Miedema. Zij herinnert aan het woord, door Prof. C. P. Tiele in 1884 gesproken: „Het Seminarium is het middelpunt der Broederschap, het onderpand harer éénheid, haar voedster en haar kroon", doet daarna mededeeling van de plannen, zooals zij nu — September '34 — zijn vastgesteld: Herdenkingsrede, uitgave gedenkboekje, receptie, onthulling gedenksteen, tentoonstelling in „De Lakenhal" en gemeenschappelijke maaltijd, en vraagt, gelijk zulks ook in 1834 geschiedde, bij warme vrienden der Broederschap een gift voor dit steunfonds. Deze warme vrienden bleken vele te zijn; er kwam bij den penningmeester Prof. Van Holk ongeveer f1400.— binnen. Een bedrag, dat intusschen, ondanks de bescheidenheid van opzet, benoodigd was.

Even hartelijk als ons van de zijde der Broederschap geldelijke steun was verzekerd, kwam Leiden de Broederschap tegemoet bij wat noodig was om de gemaakte plannen werkelijkheid te doen worden. Curatoren der Rijksuniversiteit gaven in een prettig gestelden brief toestemming tot het gebruik van het groot-auditorium op Maandag 29 October. De Gemeente-Commissie van het Nederd. Hervormd Kerkgenootschap koesterde veel sympathie voor de gedachte Arminius te eeren