is toegevoegd aan uw favorieten.

Het driehonderdjarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten 1634, 28 October 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Utrecht. De Doopsgezinde Societeit had Prof. Dr. W. J. Kühler, Ds. A. H. van Drooge en Mr. G. P. van Eeghen afgevaardigd; de Vereeniging van Vrijzinnige-Hervormden Prof. Dr. J. Lindeboom en den Heer L. Bok; de Nederlandsche Protestantenbond Ds. F. H. G. van Iterson en den Heer W. Mastenbroek; de Centrale Commissie voor het Vrijzinnig Protestantisme Ds. F. Dijkema; de Vrije Gemeente te Amsterdam Ds. P. van der Veer en Mej. S. M. }. van Dam. Dr. H. Faber vertegenwoordigde het Internationaal Verbond voor Vrijzinnig Christendom en Geloofsvrijheid, de Heeren Ds. J. M. van Veen en H. J. Kater waren aanwezig namens de Vrijzinnig Christ. Jeugd Centrale; ]. M. de Jong namens de Leidsche V. C.S. B.~ afdeeling. De Gemeente-Commissie van het Nederd. Hervormd Kerkgenootschap te Leiden had haar voorzitter en secretaris, de Heeren J. P. Mulder en H. Filippo W.Fzn. gedelegeerd, de Vrijzinnig Christelijke Federatie, eveneens te Leiden, had de Heeren J. A. Riedel en Dr. F. Kuipers gezonden; de Heeren W. R. Beekenkamp en C. D. Moulijn namen plaats als afgevaardigden der Faculteit van theologische studenten te Leiden.

Rijen aaneen waren gevuld met leden en oud-leden der So~ cieteitscommissie (wij noemen in 't bijzonder haar drie oudvoorzitters Prof. Dr. J. Kraus, Jhr. Mr. D. R. de Marees van Swinderen en Mr. A. J. van Royen), curatoren en oud-curatoren (Prof. Dr. H. Brugmans, hoogleeraar te Amsterdam en Prof. Ir. W. Schermerhorn), afgevaardigden van commissies en gemeenten der Remonstrantsche Broederschap. Ook het vrouwelijk geslacht ontbrak niet: in de banken, voor hoogleeraarsvrouwen gereserveerd, was bijna plaats te kort, terwijl tal van predikantsvrouwen waren overgekomen om deel te hebben aan de plechtigheid. Wij zagen in deze groep tot onze vreugde Mevrouw Wed. G. S. M. Roessingh-Everts en Mevr. A. Visser-Groenewegen als plaatsvervangster harer Moeder