is toegevoegd aan uw favorieten.

Het driehonderdjarig bestaan van het Seminarium der Remonstranten 1634, 28 October 1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra de hooge regeeringspersonen op de eerste rij hun plaatsen hadden bezet ving Prof. Dr. G. J. Heering zijn gedenkrede aan. Men kan haar, gelijk bekend is, vinden in „Het Seminarium der Remonstranten drie honderd jaar", waarvan het eerste gedeelte ,,Zijn beteekenis" de gehouden magistrale toespraak in druk bevat. Hoog en in 't licht stond onze Hoogleeraar, toen hij de rede uitsprak, het historisch gedeelte op den rustigen toon van één die beschouwend de eeuwen overziet, bewogener van stem, toen hij getuigde van de taak der Broederschap in het zware heden, getuigend in alles van grooten dank aan Hem, Wiens Koninkrijk komt. In gespannen aandacht beleefden alle aanwezigen dit uur van grooten ernst in de gehoorzaal dier academie, waar eenmaal Arminius had onderwezen.

Het was door den tijd, gezien het dagprogramma, geboden en daarom ook door de commissie van voorbereiding en regeling gewenscht, dat de receptie, die, nadat in de aula een korte gelukwensch door den rector-magnificus was uitgesproken, op de oratie zou volgen vooral een vlot verloop zou hebben en niet door een veelheid van toespraken te lang en te vermoeiend zou worden. Dank zij de uitnemende maatregelen van orde, door de Heeren studenten getroffen, vonden Ministers, Curatoren, Hoogleeraren en Lectoren in de gewelfkamer naast het groot-auditorium gelegenheid den spreker en den naast hem staanden voorzitter der Societeitscommissie even de hand te drukken, waarna in een bondig, maar hartelijk défilé de talrijke afgevaardigden en bevriende gasten hun gelukwenschen aan Broederschap en Seminarium brachten. Dientengevolge kon ook de samenkomst in de Pieterskerk, die zich vlak bij de Academie bevindt, precies op den aangegeven tijd, klokke half vier, beginnen. Reeds had zich daar een groote schare belangstellenden verzameld, toen onder orgelspel de genoodigden, die van het Rapenburg kwamen, het