is toegevoegd aan uw favorieten.

Bidden en niet vertragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja den blik omhoog. Met verootmoediging. Niet om onzentwille, niet om de wille Zijns volks kan de Heere hooren. De twee en dertigste psalm worde, ginds en hier gezongen:

'k Bekend', o Heer! aan u oprecht mijn zonden ;

'k Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden,

Maar ik beleed, na ernstig overleg Mijn booze daan, Gij naamt die gunstig weg.

Den blik naar boven, met liefde,, één in de gemeenschap der heiligen, één met hen die nog bidden in hunne lagers, die nederknielen eer ze ten strijde trekken, die zingen en 't klinkt over de velden, door bosch en beemd en 't klimt op tot God:

Uw God, o Isrel! heeft de kracht Door Zijn bevel u toegebracht.

O God schraag dat vermogen !

Versterk hetgeen gij hebt gewrocht,

En laat Uw hulp door ons gezocht Uw volk voortaan verhoogen !

Den blik naar boven, met liefde, heilige geestdritt en bezieling, vol van diepgevoel, voor die knapen, mannen en grijsaards in den strijd, voor die jongens die hun vaders bijstaan, voor die moeders die vreezen en beveri en, de Heere geve 't, biddend in heur woningen achterblijven, met liefde, voor die kinderen die vragen, komt vader terug?'' voor die diepbedroefden die 't antwoord reeds schuldig moeten blijven, voor de gewonden die zieltogen op het slagveld.

Den blik omhoog met liefde, voor dien godvreexenden belijder President Paul Kruger, die geen nachtdiscipel is, maar des nachts worstelt in het gebed en des daags wandelt als een kind des lichts. God de Heere zegene hem, dat zijn ziel in vrede en met vrede ten grave dale. God de Heere sterke hem, den Christen-Staatsman in deze moeielijke dagen.

't Oog naar boven, voor Aarzelen we om

't uit te spreken ? Zullen ook wij nu geen genade van den Heere begeeren om 't Woord van Jezus te gehoorzamen : »Gij zult uwe vijanden liefhebben. Bidt voor degenen die u vervolgen en die u geweld aandoen.

Ja 't oog naar boven ook voor Engeland.

Dat 't zich niet meer bezoedele!

Dat zijne leiders zich bekeeren!

Dat 't zijn oordeel niet verzware !