is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerrede naar Jes. LIX: 21

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbond Gods, dat is de weg, langs welken God zondaren onder U redden en zaligen wil; dat is de weg van overeenftemming en liefde, om in denzelfden zin en geest werkzaam te zijn en zamen te wonen ? en waar liefde woont, woont God , en aldaar gebiedt Hij het leven en den zegen. En wie Gij dan ook zijt, en tot welk eene gemeente Gij dan ook behoort, dat verbond Gods zij uwe verlustiging, uwe keus en uwe zaligheid, dan zult Gij ook heden niet te vergeefs hebben gehoord, dan zult Gij God leeren kennen in het aangezigt van jezus Christus, en Gij zult voor des Heeren aanfehijn wandelen en opregt zijn. — Geliefden ! Gij hebt des Heer en JVoord,* en hoe rijk, hoe kostbaar is dat bezit. Dat Woord, U en uwen kinderen en het kroost der Gemeente tot zaligheid gegeven, moet, naar de verordening Gods, in uwen mond en in uwe huizen zijn , en als de onwaardeerbaarfte gifte van Gods ontferming worden befchouwd en behandeld. — Hoe zullen wij toch dat Woord Gods aan onze nageflachten overleveren, indien de Bijbel niet eiken dag in onze huizen gelezen en onderzocht wordt, en wij denHoogen God, ais ware het, het zwijgen voor ons opleggen, indien onze woningen langs dien weg geene kleine gemeenten van Christus

wor-