is toegevoegd aan uw favorieten.

Een kind is ons geboren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mee de roomsch-katholiek de heilige familie afbeeldt, maar wij meenen den stralenkrans van onze opmerkingen.

Want tegenover de ellendige armoe van den stal stelt men dan het romantische geluk van Maria en Jozef en van de herders. En o, dan wordt het van ellendig ineens zoo mooi, zoo mooi! Armoe en toch hemelsche blijdschap.

Alsof Maria niet voor kleertjes had kunnen zorgen en Jozelf, de timmerman, niet een wiegje had kunnen timmeren; alsof het wikkelen in doeken niet bij ieder kind destijds gebeurde en alsof de kribbe niet een zeer practische vinding is geweest van vader Jozef.

Geen plaats in de herberg". Men schudt meewarig het hoofd. Alsof de stal, een bijgebouw van de herberg, niet veel meer geschikt was voor het feit der geboorte dan de volksherberg (die destijds meestal uit een of twee groote ruimten bestond) en alsof voor Maria en haar man het feit, dat de stal ter hunner beschikking stond, niet juist een

weldaad was. *)

Eén van beide: öf Maria en Jozef hebben onverantwoordelijk de komst van het kindje afgewacht en het door hun zorgeloosheid in ellendige omstandigheden laten geboren worden, öf we moeten de pure verzinsels die men uit Lucas 2 : 7 schijnt te halen (maar in waarheid er in gelegd heeft)

ontkennen. . .

Zeker, Maria en Jozef waren, hoewel uit Davids geslacht gewone volksmenschen, kleine luiden, zooals onder ons evengoed veel volksmenschen van oorspronkelijk deftige burgerij zijn. Dat moge waar zijn, maar wij behoeven en behooren de nederigheid van het Christuskind niet aan te dikken door de uiterlijke omstandigheden schromelijk te

*) Er staat in Lucas 2 : 7 trouwens heelemaal niet dat de herberg vol was. Er staat: „omdat voor hen geen plaats was in de herberg", waaruit ons inziens nog niet gelezen mag worden dat er voor niemand meer plaats was. De herberg bood voor Jozef en Maria, die de geboorte verwachtten, geen plaats dan tusschen de andere gasten. Dat zullen noch zij, noch de herbergier de juiste plaats gevonden hebben voor hen.