is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Prof. Dr. H. VISSCHER

§ 1. WETENSCHAPPELIJKE GESCHRIFTEN.

Guilielmus Amesius, Zijn Leven en Werken, Haarlem 1894 J. M. Stap. —

Op dit geschrift verkreeg de Schrijver op Vrijdag 5 October1894 den graad van Doctor in de Godgeleerdheid.

Het proefschrift is opgedragen aan den WelEerw. Zeergel. Heer Dr. F. E. Daubanton: „uit erkentelijkheid door zijnen oud-leerling". Van een en ander wordt in een persoonlijk schrijven rekenschap gegeven.

Aan de hand van het volgend schema wordt het onderwerp uiteengezet:

I. Overzicht van Amesius' leven.

1. Amesius in Engeland.

2. Amesius in de Nederlanden tot na het einde der Synode van Dordrecht.

3. Amesius te Franeker en te Rotterdam.

II. Amesius als godgeleerde.

1. Amesius eigenaardige denkbeelden aangaande de natuur der godgeleerdheid en de verdeeling der godgeleerdheid.

2. Amesius als exegeet.

3. Amesius als dogmaticus.

4. Amesius als ethicus.

5. Amesius als homileet.

III. Sporen van Amesius' invloed.

„Amesius was een groot man. Hij heeft recht op een waardige „plaats onder de godgeleerden uit den bloeitijd der Gereformeerde „theologie in ons vaderland".

„Mocht dit proefschrift er toe medewerken, om de aandacht te „vestigen op een man van zoo onmiskenbare verdiensten, opdat,