is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De werking van het religieus grondgevoel in het psychisch leven der natuurvolken.

4. Animisme, Spiritisme, Feticisme.

5. Slotbeschouwing.

Het boek is opgedragen aan den Hoogwelgeboren Hooggeleerden Heer Jhr. Dr. B. H. C. K. van der Wijck, oud-Hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Universiteit te Utrecht, als bewijs van

waardeering zijner wetenschappelijke verdiensten.

* *

*

Feit of Fictie, Een beschouwing over de beteekenis van het heilsfeit voorde Christelijke religie, Baarn 1908, Hollandia-drukkerij. —

„De bedoeling van dit geschrift is niet een pleidooi te leveren „voor de historische betrouwbaarheid der Heilige Schrift. Ook „wordt hier noch tegen personen, noch tegen richtingen, welke „ook, de strijd aangebonden.

„Doel is uitsluitend de demarcatielijn der beginselen te trekken „bij de vastelling der waarde, die het religieuse feit heeft voor het „leven der Christelijke religie. Er zal getracht worden in het licht „te stellen, dat men de zoogenaamde heilsfeiten niet van secundaire „beteekenis kan maken, zonder daarmede het wezen van de Christelijke religie, gelijk zij als historisch verschijnsel voor ons staat, „om te smelten in eene philosophie."

De poging om het Evangelie los te maken van de feiten, en die er dus naar streeft, het heilsfeit te lichten uit de kern der Christelijke religie, kan niet slagen, dan alleen ten koste van het wezen der Christelijke religie, gelijk zij als historisch verschijnsel in het wereldleven staat.

Dit toont de Schrijver aan, door allereerst een blik te werpen in de geschiedenis van het religieuse feit; vervolgens staat hij stil bij de onmisbaarheid van het religieuse feit; tenslotte overweegt hij

wat er van de Christelijke religie wordt zonder het religieuse feit.

* *

*

Religie en Arbeid, Utrecht 1908, G. J. A. Ruys. —

Met de geweldige ontwikkeling, die onze eeuw kenmerkt, steeg het zelfbewustzijn der arbeidende menschheid.

Bij den aanvang van den nieuwen tijd is de grootsche ontplooiing der arbeidskracht als voorgevoeld. Ook wetenschap en wijsbegeerte spelen hier een rol. Gewezen wordt op Baco van Verulam (1561 — 1628), die de heraut was van den nieuwen tijd. Zijn geschrift „Nova Atlantis" moet gezien worden als een treffend juiste vertolking van hetgeen komen zou.

De drang van onze dagen is die naar heerlijkmaking van het aardsche leven. Daartoe wordt de arbeid dienstbaar gemaakt.