is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgeoefend op de studie van het sociale vraagstuk en in wiens arbeid veel is, dat niet slechts verdient gekend, maar ook nog overwogen te worden.

De uiteenzetting vindt plaats door de volgende onderwerpen achtereenvolgens ter sprake te brengen: De methode; Religie; Gezin; De arbeidsverhoudingen.

Het is een der groote verdiensten van Le Play, dat hij reeds voor tal van jaren gewezen heeft op het belangrijk element, dat gelegen is in de handhaving van het gezin. Hij heeft Frankrijks zedelijken val geprofeteerd.

Le Play werd in 1806 geboren; hij stierf in 1882.

★ ★

*

De Gereformeerde Theologie, Baarn 1910, Hollandia-Drukkerij.

In dit geschrift vinden wij allereerst de opkomst van het moderne leven geschetst. Renaissance en Reformatie staan beide in het teeken van spanning der individualiteit. Ook in de Nederlandsche Reformatie kon het niet anders zijn. Onder storm en drang worstelde de religieuse individualiteit om zich vrij te maken van een gezag„ dat zich vergreep aan het heilig recht der menschheid op vrijheid van conscientie.

Het individualisme baart echter verscheidenheid. Remonstrantisme stond tegen Calvinisme over. De strijd, die de 17e eeuw kenmerkt, en die gestreden werd om de ideaalste goederen, wordt vervolgens in groote trekken gekarakteriseerd, bij welke beschouwing met name haar theologie getypeerd wordt. Vooral de studie der H. Schrift heeft in de 17e eeuw een groote belangstelling genoten. Van groot gewicht is ook het feit, dat voor de theologen der 17e eeuw de theologie wetenschap was. Het streng wetenschappelijk karakter der theologie staat vast voor hem, die niet slechts gelooft, dat God is, maar ook, dat Hij Zich heeft geopenbaard in natuur en Schriftuur beide. In heel deze eeuw onderscheidt zich de theologie door haar streng theïstisch en dus zuiver Christelijk karakter. Krachtens haar absoluut religieus uitgangspunt draagt zij een theocratisch karakter.

Onder invloed der nieuwe wijsbegeerte, waarvoor de theologie niet immuun bleek te zijn, trad een inzinkingsproces in, waaraan, ook de theologie van Coccejus niet onschuldig was.

Met het aanwijzen van de beteekenis, die de Reformatie in het algemeen voor het oeconomisch leven der volken heeft gehad, besluit dit geschrift.

* *

*

Geen Theodicee, Utrecht 1910, G. J. A. Ruys. —

„Het kan niet verbazen, dat in theologie en wijsbegeerte beide