is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. De Christen en het gezin.

4. Het gezellig verkeer.

5. Het maatschappelijk leven.

6. De staat.

7. De Christen en de Kerk.

IV. De eindbestemming des menschen.

* *

*

„Vrede op aarde", Referaat, gehouden op de 10de Jaarvergadering van den Gereformeerden Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Ned. Hervormde (Geref.) Kerk, op 25 Februari 1915, Maassluis 1915, Adm.: ,,De Waarheidsvriend". —

Het onderwerp wordt aan de hand van een vijftal punten aldus uiteengezet:

1. Een tuchtroede Gods.

2. Strijd en Schepping.

3. Strijd en Zonde.

4. Christus en de Strijd.

5. Het Kruis en de Vrede.

* *

De Heidelbergsche Catechismus of Onderwijzing in de Christelijke Leer, die in onze Hervormde (Gereformeerde) Kerk geleerd moet worden. Uitgave met leidraad bij het onderwijs. Utrecht 1915, Kemink en Zn. —

Onder elke Zondagsafdeeling werd een beknopte inhoudsopgave afgedrukt, die den leerling het leeren, den leermeester de behandeling kan vergemakkelijken.

* *

*

Tijd Rijpt, Gemeente Gods of reglementaire Kerk, Een woord naar aanleiding van den Modus Vivendi, Utrecht z. j. (1916), N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v.h. G. J. Willemse. -—

Al is het ontwerp van den modus vivendi vooral bij de rechtsche groepen niet met welwillendheid ontvangen, toch meent de Schrijver niet te mogen zwijgen, aangezien z.i. de doorvoering daarvan een stap is in de richting van de vrijheid, die allen behoeven om te zijn, wie zij zijn. „Het kerkelijk vraagstuk kan slechts worden „opgelost voor allen tegelijk of het wordt voor niemand opgelost. „En wordt het voor niemand opgelost, dan kan met zekerheid ge„zegd, dat van de Hervormde Kerk zal gelden: Een koninkrijk „tegen zichzelf verdeeld, zal niet bestaan." — Dit behandelt de Schrijver in een eerste hoofdstuk: Niet zwijgen.

Daarna volgen nog: