is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Christelijk religieus bewustzijn. Er kan dus slechts van een specifiek Christelijke wetenschap sprake zijn, in dien zin, dat het door Christus verlichte bewustzijn alle verschijnselen waardeert als gewrocht Gods, Exacte wetenschap kan met de religie niet in conflict komen, doch tusschen wijsbegeerte en religie blijft vijandschap bestaan. Niet in de philosophie, maar in het leven uit Gods Woord ligt redding voor onze cultuur.

VII. Tenslotte wordt aan de hand van de geschiedenis der wijsbegeerte aangetoond, dat de wijsbegeerte geen wereldworden zonder wereldgrond kent, geen wereldgrond zonder zijn verschijning in het worden. De Christelijke religie daarentegen kent, krachtens de psychologische structuur van het religieus bewustzijn, een God, die existentie heeft absoluut onafhankelijk van al wat is. Er is geen noodwendig worden, maar een Goddelijke daad. Voor het Christelijk bewustzijn is het wereldproces realiseering van het denken Gods.

Slechts de Christelijke religie kan het conflict tusschen haar wereldbeschouwing en die van den geest des tijds tot een oplossing brengen.

* ★

*

In: Orgaan der S.S.R., Groot Gereformeerd Studentenblad, 2e Jaargang no. 1, October 1930, heeft Prof. V. een In Memoriam Prof. Dr. J. A. C. van Leeuwen geschreven.

Dit artikel komt ook voor in: Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1931, 109de Jaargang. Vanwege het Utrechtsch Studentencorps uitgegeven te Utrecht in December van het jaar 1930 bij P. den Boer, Senatus Veteranorum Typographus et Librorum Editor, blz. 339—344.

★ ★

Heden en Toekomst, Rede, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den Geref. Bond, op 16 April 1931, te Utrecht gehouden.

De rede is als volgt ingedeeld:

I. Wat leert dit heden?

II. Wat spelt dit heden voor den dag van morgen?

Uitgave van „De Waarheidsvriend".

* ★

Van de Leer der Praedestinatie bij Calvijn, Rede, bij het nederleggen van het professoraat in de Faculteit van Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op den Hen October 1931, Zeist 1931, Uitgeversbureau J. H. van Lonkhuyzen.

In dit afscheidscollege belicht prof. V. het beginsel, dat hem leidt.