is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Vrijheid van den arbeid der Gereformeerde Vereenigingen op het terrein der Barmhartigheid, Baarn 1918, E. J. Bosch Hzn. —

Rede, gehouden op de Algemeene Vergadering der Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland op 26 September 1918.

Het vraagstuk, dat hier aan de orde is, wordt bezien van politieke zijde. Vervolgens als sociaal probleem.

Toezicht op het werk der barmhartigheid wordt den staat niet ontzegd; dit mag echter niet ontaarden in voogdijschap. Het karakter der barmhartigheid mag niet aangetast worden, en er mag geen aanslag gepleegd worden op de geestelijke autonomie der kerkelijke barmhartigheid.

De vereenigingen tot beoefening der barmhartigheid moeten

zich principieel van bedrijven blijven onderscheiden.

* ★

*

In: Ter Conferentie 8—10 Juni 1920 te Ermelo van wege den Geref. Bond van Ver. en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland (Verslag van de daar gehouden voordrachten, toespraken en gedachtenwisseling) komt de Rede van Prof. V. voor over De Godsdienstig-zedelijke vorming der verplegenden.

Ook de discussie over het referaat is opgenomen.

Uitgave: J. H. Kok, Kampen, 1920.

* *

*

In: Refajah, Christelijk Maandblad voor Ziekenverpleging, Uitgave J. H. Lonkhuyzen te Zeist, schrijft prof. Visscher sedert 1920 meditaties en artikelen.

Van de meest uitvoerige geven wij hier een overzicht:

20e Jaargang (1920—'21): Mysticisme.

21e Jaargang (1921—'22): Het begrip der ziel in de geschiedenis der psychologie; Van den oorsprong der ziel.

22e Jaargang (1922 — '23): Het levensproces (Phil. 3:21); Wedergeboorte (Joh. 3:3); Europa's leed in het licht van Gods Woord (Jes. 64 : 7, 8).

23e Jaargang (1923—'24): Waar is Hij? (Jes. 63: 11b); Schijn en werkelijkheid (Hand. 8:3); De schepping des menschen.

24e Jaargang (1924—'25): Van de liefde Gods (Jer. 31 :3b); Niet in eeuwigheid (Micha 7 : 18).

25e Jaargang (1925 —'26): Waarheen? (Joh. 14: 1, 2).

26e Jaargang (1926—27): Wederkomst (Joh. 14:3); Van de religie. Dankbaarheid (Psalm 51 : 19). Een historische Jezus? (voortzetting ook in den 27en Jaargang).

27e Jaargang (1927—'28): Het Communistisch ideaal. Tevens