is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht der werken, brochures, tijdschriftartikelen enz. van de Hervormd Gereformeerde hoogleeraren Dr. J.A.C. van Leeuwen, Dr. H. Visscher en Dr. J. Severijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangt in dezen jaargang de behandeling van Johannes 17 aan, welke arbeid eerst in den 31sten Jaargang beëindigd wordt.

32e Jaargang (1932—'33): De oorsprong der ziel. (Wordt in volgende jaargangen voortgezet).

33e Jaargang (1933—'34): Mattheus 1 v.v.

34e Jaargang (1934—'35): Mattheus 2 v.v.

Ter gelegenheid der Christelijke feestdagen levert prof. V. steeds een meditatie.

Ook komen in het blad verschillende boekbesprekingen voor.

* *

*

In: De Barmhartigheid, Maandblad van de „Johannes Stichting" te Nieuwveen (Z.-H.), schrijft prof. V. in elk nummer sedert zijn: In Memoriam: Onzen onvergetelijken Broeder en Voorzitter van het Bestuur der Johannesstichting Ds. N. A. de Gaay Fortman (Maart 1927) een meditatie. Ook zijn in dit blad opgenomen: de Redevoeringen, uitgesproken op de Jaarvergaderingen der Stichting.

* *

In de Jaarverslagen van de Vereeniging tot christelijke verzorging van Zenuwlijders in Nederland komen de door prof. V.

ter Algemeene Vergadering uitgesproken Openingswoorden voor.

* ★

*

In: Derde Conferentie vanwege den Gereformeerden Bond van Vereenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid in Nederland, gehouden te Zeist 6 en 7 Juni 1928. (Verslag van de voordrachten, toespraken en gedachtenwisseling) komt het door Prof. V. uitgesproken Openings- en Slotwoord voor.

§ 5. ARTIKELEN IN WEEK- EN DAGBLADEN.

In: De Waarheidsvriend heeft Prof. V. vele artikelen gepubliceerd. Ook vroeger. Met het oog op het feit, dat deze niet meer voor ieder bereikbaar zijn, bepalen wij ons tot de volgende der laatste jaren. Alleen de reeks-artikelen worden vermeld.

Van den Woorde Gods,

le Serie, 23 artikelen over Psalm 19:2—4. 21 April t/m 29 September 1923 (23e Jaargang).

2e Serie, Uit het ongeschreven Woord, 66 artikelen over Genesis 1 : 28 t/m 5 : 29—32. 6 October 1932 t/m 15 Maart 1934 (23e—25e Jaargang).

3e Serie, 37 artikelen over Genesis 6: 1<—2 t/m 6:21—22. 22 Maart 1934 t/m 21 Februari 1935 (25e en 26e Jaargang).