is toegevoegd aan uw favorieten.

Het koninkrijk der hemelen, volgens de gelijkenissen en uitspraken des Heeren, voor de armen van geest eenvoudig voorgesteld in leerredenen en overdenkingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij 7.ij 11 blind voor de toekomst, denken aan geen dood;, houden de onzekerheid en de kortstondigheid van het menschelijk leven nimmer in het oog, en zien geenen regterstoel, vragen niet hoe zij rekenschap zullen geven van geheel hun leven, berekenen nooit hunne schuld, noch ook, hoe en wanneer, en waardoor zij dezelve afbetalen zullen ; zoeken geenen Middelaar, geenen Leidsman en Zaligmaker! Het zekerste van al hetgeen zeker is niet overwegende noch berekenende: voor al die roepstemmen Gods door zijn woord, en door zijn bestuur doof, ten eenenmale gedachteloos en gevoelloos, vragen zij nooit, wat daar hun lot zijn zal, denken zij nooit aan den hemel, maar zien de eenige bestemming dezes aardsehen levens , als voorbereiding op de eeuwigheid, ten eenenmale voorbij !

Ziet deze wijzen zijn dwaas! zegt de H. Schrift: deze verstandigen blind, en de Zaligmaker spreekt: »Ik dank u o Vader, Heer des hemels en der aarde dat gij deze dingen den wijzen en verstandigen verborgen, en ze den kinderkensgeopenbaard hebt.

Ja waarlijk zalig zijn de armen van geest, die hunne geestesarmoede diep en levendig gevoelen, zoo bekommerd zijn omtrent hunne onsterfelijke ziel, hunne zonde en schuld dagelijks betreuren, en naar geregtigheid hongeren en dorsten. Want die armoede, en droefheid, erf honger, en dorst is wel op zichzelven geen zaligheid: neen geen gevoel van uiterlijke ellende, gebrek, smarten, nooden, doodsgevaren is te vergelijken bij dat gevoel der geestesarmoede en zondenschuld, van dien strijd der ziel en die banden des doods. Was er geen Jezus, geen Middelaar, geen Levensvorst, geen Zaligmaker: dan zouden zij in hunne ellende wanhopig moeten vergaan. Maar nu treedt deze op, en verklaart: «Zalig zijn diearmen van geest"en gelijk Hij spreekt zoo zal het waarlijk en eeuwig zijn: alle