is toegevoegd aan uw favorieten.

Het koninkrijk der hemelen, volgens de gelijkenissen en uitspraken des Heeren, voor de armen van geest eenvoudig voorgesteld in leerredenen en overdenkingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smart zal uit hun hart weggenomen , de laatste traan van hunne oogen afgewischt worden : hunne droefheid zal tot blijdschap worden, en zij zullen in der eeuwigheid niet meer hongeren noch dorsten, en in plaats van armoede en gebrek, zullen zii vervuld worden tot al de volheid Gods, want:

III.

Hunner is het koningrij k, der Hemelen ! -

O ^ij armen, verstondt gij wat dat beteekent! Gevoeldet gij hoe rijk u dat woord maakt: Geloofdet «rij datdat woord zooals hetdaar geschreven staat, ook van stond aan en in alle eeuwigheid verwezenlijkt wordt! - Ja het heet niet: het is mogelijk dat gij nog eens zalig wordt. Hij tegt niet; ik houd u voor vatbaar of geschikt! Evenmin ik zal eens beproeven ,of ik u nog rijk van geest kan maken ! Het heet ookniet, gij hebt eenige hoop, of veel kans, om nog eens dat Koningrijk in te gaan! Eindelijkzelfs niet: na uwen dood, of aan het einde uws strevens en jagens, of althans na eenige jaren en meerdere vorderingen zal het u ten deele vallen. Neen die eeuwige Hemelkoning, die den sleutel Davids heelt, diealleen opent en niemand sluit, deze spreekt vast bepaald, 011 twijfelbaar, onherroepelij k, voor tijd en eeuwigheid:)) Uwer is hetlvoningrij k der Hemelen!

Nu zoudt gij wel gaarne willen liooren, wat toch dat eene woord in zich bevat, doch eerder zoude ik arme sterveling u het onmetelijk heelal kunnen doorleiden in deszelfs hoogte en diepte en breedte en lengte, eerder het gehee^e heerleger der hemelsche heerscharen voor oogen stellen, eiken star met name noemen, den zigtbaren hemel in al zijnen glans en luister, deze aarde in al hare pracht en volheid kunnen afschilderen: dan dat ik, al ware mij zelfs eene Engelentong en Engelenwijsheid gegeven, dat onzigtbare koningrijk der Hemelen , in