is toegevoegd aan uw favorieten.

Het koninkrijk der hemelen, volgens de gelijkenissen en uitspraken des Heeren, voor de armen van geest eenvoudig voorgesteld in leerredenen en overdenkingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijne grootheid, heerlijkheid, zegensvolheid, met al zijne goederen en genietingen, met dien diep verborgenen schat,met die kostelijke parel, met die kroon des levens, met dien troon der heerlijkheid , met dat eeuwig erfdeel der kinderen Gods, met al die vreugdebronnen van het Paradijs, met al die zaligheden des hemels zoude kunnen opnoemen of slechts aanduiden. En dat zijn hier nog slechts de uiterlijke dingen!

Al die hemelglans en luister, die heerlijkheid en zaligheid is nog niet het eigenlijk wezen van dit Koningrijk der hemelen, hetwelk een Koningrijk is der waarheid, geregtigiieid, des vredes en der blijdschap in den H. Geest, en juist door die hemelsche gezindheden en bovenal door die hemelliefde, eigenlijk gezegd, heenleidt tot den f>ergZion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelsche Jerusalem, en de vele duizenden der Engelen, en tot de algemeene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de Hemelen opgeschreven zijn, en tot God den Regter over allen, en de geesten der volmaakte regtvaardigen, en tot den Middelaardes N. T, Jezus Christus. Dat zalige genot der liefde is eerst het ware hemelleven, hemel vrede, hemelvreugde en hemelheerlijkheid.

Maar vraagt gij, hoe is het dan mogelijk: dat juist die armen van geest, die niets, volstrekt niets bezitten, noch verdienen, noch vermogen, dat grootste en heerlijkste ontvangen kunnen? Ja dat is ook een werk dat alleen door 's Heeren alvermogen en door zijne genade mogelijk is, wonderlijk in ouze oogen, ondoorgrondelijk voor ons verstand: Maar ziet toch dat Koningrijk der Hemelen, zoo onmetelijk groot, met a! zijne zegeningen, het komt in ons niet met eenig uiterlijk gelaat, maar is zoo klein in zijne eerste beginselen, zoo geringschijnend in zijne kracht, zoo verborgen in zijne wer-