is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik begin aanstonds met de vraag te stellen, hoedanig is de belangstelling in Jezus en diens zaak onder de menschen ? O, als wij die vraag geheel onbepaald doen, is in haar antwoord , veel dat ons verblijdt. Wij keeren met onze verbeelding naar lang vervlogene eeuwen terug. Wij zien weinige mannen uitgaan om Jezus Christus te prediken; wij zien geheele scharen die prediking aannemen; wij zien dat de mare des evangelies al verder en verder gebracht wordt; wij zien edele getrouwen , die in de zwaarste vervolgingen alles, tot hun leven toe, veil hebben voor hunne belijdenis; wij zien koningen neerknielen bij het kruis van Golgotha; wij zien kerkgebouwen bijna in alle oorden der aarde verrijzen, schitterende getuigenissen van de christelijke belangstelling ; wij zien de kerk van Jezus de oppermachtige heerscheresse worden schier op elk gebied ; wij zien den heldenmoed in elke eeuw voortleven , zicli openbarend in verschillenden vorm , die onder allerlei strijd het zwaard voor Jezus' beginselen doet ontblooten ; wij zien dat de namen van die hem hebben aangenomen, bij tien-, bij honderdtallen worden opgeschreven jaar op jaar. Zijn dat de verschijnselen gedurende achttien eeuwen, voorwaar! dan heeft de zaak van Jezus groote belangstelling onder de menschen gevonden, en deze kan eene eeregetuigenis voor die zaak zelve worden.

Zeker is in dit alles wat ons verblijden kan, maar oordeelen wij niet oppervlakkig ! Zien wij niet voorbij aan hoeveel van dit alles staatkunde , heerschzucht, eigenbelang , zelfzuchtige oogmerken deel hadden ! Sluiten wij evenmin het oor voor de vele en ernstige klachten , die wij ook in eiken tijd van de beroemdste en edelste mannen vernemen , dat het hunnen