is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vragen of dan misschien het leven van zoo veel meer waardeering van Jezus' beginselen getuigt, en wij ontdekken zooveel lichtzinnigheid , zooveel onoprechtheid, zooveel liefdeloosheid , zooveel hoogmoed, zooveel miskenning van het goede en ware om den vorm , zooveel zonden in allerlei gedaante, waarlijk M. H.! dan treffen wij in alle kringen, niet een waardeeren maar een verachten van Jezus en zijne zaak aan.

Zoo kom ik tot het besluit, dat afgescheiden van richting en meening, ook in onze gemeente, de gemeente der Onverschilligheid verreweg de grootste is.

Maar gij meent dat ik te veel voorbijzie, dat de tijden veranderde opvattingen hebben aangebracht. Gij wijst mij er op dat liet Christendom voor velen niet meer is, wat het vroeger voor hen was, dat het kerkelijke leven voor velen heeft uitgediend. Gij verwondert U er misschien over, dat ik, die zelf ook in menig opzicht met het oude gebroken heb, nu kan strijden tegen hetgeen immers slechts vruchten van het nieuwere zijn ? kan ijveren voor vormen! Die verwondering gaat mij na ter harte! Juist op mijn standpunt heb ik te meer reden om over de onverschilligheid te klagen. Laat ik mij mogen voorstellen hier alleen onder geestverwanten te zijn opgetreden. Ik zou U in dezer voege moeten toespreken :

B. en Z.! wat is de godsdienst van Jezus toch schoon! Neen — hij is voor ons niet een op bovennatuurlijke wijze geopenbaarde godsdienst, maar de schoonste ontwikkeling van den zin voor het hoogere, van de vroomheid, van de heiligheid , van het leven met God, dat sluimert in de ziel der menschheid. Wij hebben geleerd in de oudste oorkonden van