is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

were denkwijze op het gebied van godsdienst. Het valt niet te ontkennen dat deze met veel breekt, dat op een vorig standpunt van groot gewicht was. Doet zij dat door de macht der wetenschap gedrongen , als eene godsdienstige richting is haar streven het wezen van den godsdienst na te vorschen, helder te doen uitkomen en met nadruk op den voorgrond te plaatsen. Daarom heeft zij den strijd aangegaan tegen alle geveinsdheid en huichelarij, of het aankleven van vormen, als maken dezen op zich-zelven reeds den godsdienst uit.

Tot hare ware vereerders te behooren heeft daarom ook als eerste voorwaarde en eigenlijk kenmerk: de oprechte erkentenis van het waarlijk godsdienstige en niet de bloote ontkenning van dit of dat verhaal des bijbels of leerstuk der kerk. Zietdaar eene groote dwaling. Toch verkeeren velen in haar, zelfs van hen die zich getrouwe aanhangers dier zelfde richting achten. Zoo maken zij zich vroolijk met enkel ontkenningen, en terwijl zij een spel drijven met hunne zoogenaamde overtuiging, zijn zij echter in eigen oog zeer verlichte christenen. Toegevende aan hunne oppervlakkigheid en lichtzinnigheid, werpen zij meer en meer de vormen weg, doch vervreemden zij ook hoe langer des te meer van den godsdienst zeiven , en zij eindigen met Jezus en diens zaak geheel onverschillig te bejegenen.

Eene derde aanleiding vind ik in de plaats welke het Christendom jaren lang in de schatting van zijne belijders innam. Immers den godsdienst werd te lang eene geheel ondergeschikte plaats ingeruimd. Het catechisatielokaal, de kerk, enkele conventioneele gelegenheden en vaststaande gebruiken, waren uitsluitend zijn gebied, waarnaar men zich schikte. Daarbuiten liet het meerendeel aan anderen den godsdienst over.