is toegevoegd aan uw favorieten.

Wat dunkt U van den Christus?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ijver en moed verleent bij elke taak ; ondervindt wat hij vermag om de edelste vreugde der aarde voor ons te heiligen en te verhoogen, kortom, wie in de toewijding aan Jezus' zaak, bij eigen ervaring haar uitnemendheid heeft leeren kennen , ongetwijfeld zal bij hem worden uitgeroeid wat er nog van onverschilligheid in hem was. Het is onmogelijk dat de edelen en vromen, die eenmaal den invloed van Jezus' geest genoten hebben, het leven buiten dezen daarboven stellen zouden. Dat verklaart ons de wonderdaden, welke in de eeuwen achter ons, de belangstelling in Jezus heeft verricht. Daarin ligt voor ons eene schoone aanbeveling van deze zaak, en geeft ons tevens de vertroostende en bemoedigende hoop, dat zij eenmaal allen onwil overwonnen hebbende, met haar geest en prikkel allen vervullen zal.

Ik eindig. Nog twee wenschen ten slotte. Vooreerst: misschien zijn er geen onder ons, die zich eenigszins van lauwheid en traagheid tegenover den godsdienst van Jezus hebben te beschuldigen. Misschien geen enkele, maar dan toch zeker daar buiten, onder onze bekenden, onder onze vrienden, 't kan zelfs zijn in onze woningen. O waken wij, waken wij allen ! Zoo lang wij zeiven nog niet zeer vast staan in onze getrouwheid, is die onverschilligheid voor ons zeer besmettelijk.

Gij vooral, jeugdigen! ziet toe! Jongelingen, gelooft toch niet dat het edel is uit te lachen den martelaar van Golgotha; dat het bekrompen is lief te hebben den God van ons leven, en Hem op onzen levensweg vast te houden met eene krachtige hand; gelooft toch niet dat het gelukkig is een graf te delven voor onzen zedelijken mensch en hoogsten vrede.