is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christendom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoon, die het land doorging als volksleeraar en volksopvoeder, en zijnen leerlingen den last opdroeg: «Gaat henen, onderwijst alle volken. Dien last hebben de eerste vrienden des Heeren volvoerd , en de latere even eens. Ook hier te lande hebben zij scholen opgerigt, boeken verspreid, de schoone kunst leeren beoefenen, vreemde talen, geschiedenis, natuurkunde, wijsbegeerte onderwezen. Bij de invoering des Christendoms ving het in Nederland aan; altijd dóór is het voortgezet. Dat doen de zendelingen ook nu nog. In Groenland en op Tahiti, op Celebes en in Kafferland bouwen zij scholen, schrijven zij spraakkunsten en woordenboeken, brengen zij drukpersen, leggen zij den grond voor die geestelijke beschaving, waardoor wilden menschen, kannibalen humaan worden.

Alzoo bevordert het Christendom de humaniteit door een rein huiselijk leven te kweeken, door dagelijksch bedrijf te eischen, door maatschappelijk zamenwerken aan te moedigen, door geestelijke beschaving bij te brengen.

Zou het anders kunnen? Jezus Christus, het middenpunt, de hoofdpersoon, de kracht en het leven onzer godsdienst, noemde zich immers den Zoon des menschen, den mensch bij uitnemendheid. En Hij was, wat Hij zich noemde! Nooit betrad iemand deze aarde, die zoo rein, zoo volkomen, zoo alzijdig mensch was, die zóó heerlijk toonde, wat het is mensch te zijn, wat is — humaniteit.

Prijzen wij den Vader in den hemel, die ons zulk een Broeder schonk!