is toegevoegd aan uw favorieten.

De duistere achtergrond der dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ecne op zich zelf staande ervaring V3n het geestelijk leven op het oog, die door de 'woorden ♦ aanvechting" of «verzoeking" wordt aangeduid, maar hetgeen in de geschiedenis der wereld van de inwerking der machten des Verderfs wordt gezien óók waar wij haar tot nu toe niet hadden ontdekt.

Ik ga u wijzen:

il op twee machten die de geschiedenis beheerschen, nl. de macht van God en de macht van den Satan,

2e op de hulpbronnen en hulpmiddelen, waarover de vorst der duisternis beschikt en

3U op hetgeen van dien strijd ook in onze dagen valt op te merken. Maar vooral

4e op hetgeen wij met het oog hierop hebben te hopen en te vreezen, te doen en te leeren.

Ik spreek dus over dezen strijd, dien de Apostel waarneemt, den strijd niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke Boosheden in de lucht.

Deze wereld M. H.! is een tooneel van den ontzettenden strijd tusschen twee machten, God en den Satan, een strijd, die de eeuwen overleeft en die niet zal eindigen zoolang de Koninkrijken dezer aarde nog niet zijn onderworpen aan tien Christus, die regeeren moet van zee tot