is toegevoegd aan uw favorieten.

De duistere achtergrond der dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

luid verkondigd, dac zij het slangenzaad reeds in den eerstgeborene van haar geslacht had ontdekt.

Het is, inderdaad, eene diep verootmoedigende ondervinding, dat men den invloed van den Booze dikwerf het meest ontwaart, waar men dien het minst zou hebben verwacht.

Wij hebben dezer dagen kennis gemaakt met eene macht tot dusver te weinig geteld, de macht van eene organisatie, die zoo geheel onder appèl staat dat de eenlingen tot éen lichaam worden saamgevoegd en dat lichaam door eenen geest bezield, éen doel, éen plan, éen wil heeft. Deze veelhoofdige eenheid is, evenwel, door de vrijwillige toetreding van de enkele leden tot stand gekomen, en onderscheidt zich hierdoor van die andere organisatie waarvan de Apostel in ons tekstwoord spreekt.

Geen aardsche macht heeft zulke hulpmiddelen als de Satan.

Waar zonde woont, waar dwaling heerscht, waar men zichzelven bedoelt, waar men zich door wereldsche motieven laat leiden, waar men de beste bedoelingen heeft, maar zich bij de keuze der middelen niet eenig en alleen aan het Woord Gods onderwerpt, daar vindt de Satan een punt van aanraking, een hulpmiddel, een bondgenoot, een werktuig waarvan hij zich op zijn tijd weet te bedienen.

Hij neemt bezit van Judas, want deze behoort hem toe; maar hij zift Petrus als de tarwe en