is toegevoegd aan uw favorieten.

Chr. Philantr. Inrichtingen Doetinchem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stemmen op die zulks beweren, maar die komen toch zeker niet van den kant dergenen, onder wie wij onze vrienden hebben te zoeken.

't Staat er dan ook zoo mee, dat indien er in 1867 behoefte werd gevoeld aan de doorwerking van het Evangelie in verschillende kringen, dat zeker in onzen tijd niet minder het geval is. (In onze Ned. Herv. Kerk waren toen 86 Predikants-vacatures en nu zijn er bijna 300!)

Laten de levensverhoudingen en inzichten, de toestanden in land en kerk, dan in menig opzicht gewijzigd zijn, zoodat wij, vergeleken met 60 jaar geleden, vrij wel in een andere wereld verkeeren, indien het

waar is — en Gode zij dank, het is waar! — dat in Jezus Christus [voor alle tijden het antwoord is gegeven op de diepste levensvragen van elk menschenhart, dan moet Hij nog steeds in en buiten de kerken worden verkondigd.

Wij durven dan ook het woord van wijlen Ds. van Dij k overnemen: „Wij blijven optreden met de pretentie, dat in het Evangelie mogelijkheden liggen om gansch de maatschappij ten zegen te zijn".

In die overtuiging heeft hij zijn werk aangepakt en voortgezet en wii doen dat evenreer.

Kapel en Pastorie der Ned. Herv. Zendingsgemeente. aj gelooven wfj te gelijk

dat het Evangelie weer

op wat andere wijze dan in vroegere perioden moet worden gepredikt.

De levende Christus, die er het middelpunt van uitmaakt, is en blijft naar Zijn wezen altijd dezelfde, maar Hij vertoont zich telkens weer in een andere gedaante aan de geslachten der menschen, gelijk Hij dat kort na Zijn opstanding reeds deed. (Mare. 16 v. 12.)

En zoo moge het dan een belangrijke vraag zijn, hoe Hij aan de menschen van onzen tijd gebracht moet worden, dat Hij noodig blijft, is voor ons en gelukkig nog voor honderden een uitgemaakte zaak.

Daarom is er thans, even goed als 60 jaar geleden, dringende behoefte aan kloeke, geheiligde persoonlijkheden, die in woord en daad en vooral