is toegevoegd aan uw favorieten.

Chr. Philantr. Inrichtingen Doetinchem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN BETREFFENDE ONZE CHR. PHIL. INRICHTINGEN OVER 1926 EN DE EERSTE MAANDEN

VAN 1927.

Degenen, die gewend zijn met onzen arbeid wat meer of minder mee te leven, hebben er recht op, na al het voorafgaande nog een en ander te vernemen over het laatst verloopen jaar, waaraan ik ook het voornaamste over't eerste deel van dit jaar, wil toevoegen.

'k Begin dan maar aanstonds met de betuiging, dat wij onder alle zorgen en teleurstellingen door — die ook aan den arbeid voor Gods Koninkrijk verbonden blijken te zijn — toch met dankbaarheid op het doorleefde tijdperk terug kunnen zien.

Velen zijn ons blijven steunen, al kwamen er vooral in de laatste jaren allerlei andere belangen ook op het gebied der Inwendige Zending naar voren. Oudere Inrichtingen zooals de onze, kunnen door al dat nieuwe dan wel wat in 't gedrang geraken.

Maar wij zijn er tot nu toe nog gekomen, al dient er dadelijk bij vermeld, dat wij ook in 't verloopen jaar, de uitgaven zooveel mogelijk met de inkomsten in overeenstemming hebben gebracht. Hadden wij b.v. wat meerdere jongelui aangenomen en dus geholpen, dan zou er geenszins zooals nu, een klein batig saldo zijn geweest. (Zie het bijgevoegde financieel overzicht). ....

't Heeft echter heel wat inspanning gekost om op deze wijze te sluiten, waartoe o.a. verscheidene ouders hebben meegewerkt, door op ons verzoek voor dezen cursus met wat kleiner beurs tevreden te zijn, dan

zij hadden aangevraagd.

Met de Voorloopige Opleiding hebben wij het echter niet kunnen klaar spelen, hoewel wij zoo graag den regel handhaven, dat voor het eerste jaar, als proefjaar, het volle kostgeld moet worden betaald. De aandrang van vele ouders om nu reeds te helpen — soms met flinke bedragen was ons te sterk. En zoo sloten wij met een tekort van ruim ƒ 1200. dat ondanks onze voortdurende actie door middel van ons Orgaan (het Doetinchemsch weekblad) om het weg te werken, terwijl ik dit schrijf, nog slechts voor ongeveer een derde deel is aangezuiverd.

Het Bestuur der Voorl. Opleid, zal straks in de Juni-vergadering wel flink voet bij stuk moeten houden, zal het in den a.s. cursus weer niet

denzelfden weg op gaan.

Zoo blijft de financiëele kant van ons werk altijd veel overleg eischen, zullen wij niet in blijvende moeilijkheden komen.

'k Begon met iets over de financiën te zeggen, wat anders in het jaarverslag mijn gewoonte niet is. Hier ligt dan ook niet het zwaartepunt