is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom een "Griffermeard selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse"?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grondslag van Gods Woord en de Drie Formulieren van Eenigheid. Al stemmen we toe, dat in abstracto een ruimere basis van samenwerking genomen kan worden, de ervaring der laatste jaren had engere begrenzing noodig gemaakt. De vroegere Gereformeerde geest was immers hoe langer hoe meer verdrongen. Mannen van het Hersteld Verband, ontwapenaars en Christendemocraten als Schurer waren de vocalen en leiders, terwijl de anderen volgden. Een herhaling daarvan wenschen wij niet. We kozen een positief Gereformeerden grondslag, inclusief artikel 36, dat alle sympathiseren met eenzijdige ontwapening en machteloos stellen der Overheid, alle koket teeren met revolutie verbiedt. De Gereformeerde basis is tenslotte ruim genoeg, om zoowel Hervormden als Gereformeerden saam ir. één Pelskip te vereenigen.

§ 7. Wat het Gereformeerd Selskip wil?

Het bedoelen van de nieuwe vereeniging komt uit in de artikelen 3—7 van het karbrief.

In a r t. 3 staat: net Selskip sluit zich aan bij de grondgedachte van de Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting, dat ons volkskarakter onder invloed van de Reformatie omstreeks 1572 zijn stempel ontvangen heeft en wenscht diensvolgens zijn werkwijze in te richten.

Hiermee spreken we uit, dat we niets willen weten van de tegenstelling Holland— Friesland; als waren het twee volken. Wij zien de eenheid van ons Nederlandsche volk