Waarom een "Griffermeard selskip for Fryske tael- en skriftenkennisse"?

  • Kopieer en plak deze bronvermelding in je document

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar