is toegevoegd aan uw favorieten.

Welgelukzalig zijn zij, die in het huis des Heeren wonen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier is het goed te zijn!" En weest verzekerd, houdt gij u op 's Heeren bevel gestadig in zijne voorhoven , wachtende op zijnen zegen en invloed, omgaande met nederige, afhankelijke geloovigen, steunende op de beloften van zijne genaderijke tegenwoordigheid , zoo zal Jehova uwe liefde tot Hem , tot zijnen naam en voorhoven met wederliefde beantwoorden! —

Hier zal Hij u menigmaal naar zijne toezeggingen in zijne voorhoven , met het hemelsche manna des woords , en met der engelen wijn van zijns geestes bewerking dermate verkwikken , dat gij in uwe harten zult moeten zeggen: > Gewisselijk, de Heere is op deze plaats, dit is niets anders dan een huis Gods! ja, dit is een voorportaal van den zaligen hemel!"

Namaals zullen u de voorhoven van het huis des Heeren uws Gods, daar boven geopend worden, wanneer het van uwentwege zal heeten: «Doet de poorten der geregtigheid open, dat het regtvaardige volk daar inga, hetwelk getrouwheden bewaart!"

Dan en daar zult gij in zoo veel ruimere mate als de hemel hooger en meer is dan de aarde, ondervinden, dat er u de helft hiervan niet is aangezegd , en gij zult in tijd en eeuwigheid tot roem van Jehova uitgalmen : »O Jehova ! voorwaar een dag in uwe voorhoven , is beter dan duizend elders!"

Amen, Ja Amen.

Nazang Psalm LXXXII : 5 en 6.