is toegevoegd aan uw favorieten.

Afscheidswoord aan de Gereformeerde Kerk te Zwolle

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gemeente van Christus. Vooral sommigen onder U dank ik nog in het bijzonder. De Vader van onzen Heere Jezus Christus geve U, brs. ouderlingen, al het noodige; geve U bljjdschap in uw dienst, bekrachtige U tot uw dienst; schenke U veel de noodige vrijmoedigheid; doe U aanschouwen de eenheid, de samenbinding, den Godvruchtigen wandel, den bloei der Gemeente in hare grooten en kleinen! Gemeente» acht uwe opzieners zeer, en schikt u naar hun Bijbelschen raad! Bidt veel voor hen.

Zeer gewaardeerde broeders Diakenen, ook met U, gelijk als met hen, die vóór U diakenen waren gedurende mijn verblijf, kwam ik telkens in aanraking. Behalve, dat ik Uw dienst bijzonder gewichtig en voor 't rechte leven der Gemeente onmisbaar acht naar Gods "Woord, ben ik ook U dankbaar voor de wijze, waarop Gij met mij hebt willen omgaan en samenwerken. Met Uwe toewijding aan Uw taak ben ik verblijd. Voor wat Gij met de Predikanten en Opzieners in Kerkeraadsvergadering deedt, dank ik U. — Moge de Vader van alle barmhartigheid U gedurig meer èn de heerlijke gave der barmhartigheid en der wijsheid, èn de medewerking der Gemeente verleenen. Ook geve Hij een aangenaam verkeer met de ellendigen, zoodat Gij in hun blijde erkentelijkheid eenige vergoeding moogt vinden voor Uwe bemoeiingen!

Ik dank ook zeer de Commissie van Administratie voor haar zorge, ook voor mij. Make God de Heere Uw taak tot op zekere hoogte licht, èn door de liefde van Uw hart èn door den noodigen steun der Gemeente.

Dan ook spreek ik mijn erkentelijkheid uit voor de medewerking van hen, die het gezang der Gemeente begeleidden en van hen, uit het Woord voorlazen. Niet het minst ook voor de noodige en bereidwillige hulpe onzer kosters en van de hunnen.

En nu, laat ons elkander in liefde gedenken! Vergeeft mij wat ik op een of andere wijze tegen U mocht hebben misdaan.

En laat het bij ons allen zijn: „ Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren."

Laat ons het erop begrepen hebben te blijven in de goedertierenheid Gods! (Rom. 11 : 22.) Te volharden in het geloof!