is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f*ls,,de Zendelingen, die hun het Evangelie brachten. Deze hoofdzaal6 iT ^ 60nS tevee' nadruk 9e|egd op wat geen

Daarom mogen wij zeker voor de kerk van Christus in haar geheel nog een rijke toekomst tegemoet zien, wanneer ook de volken van het Oosten hunne eigene bijdrage zullen leveren tot haren opbouw en tot hare verrijking. Het toenemend aantal en de snelle opbloei van de Inheemsche Kerken op de Zendingsvelden, ook van India, is een verschijnsel vol beloften

Stanley Jones behoort tot de zendelingen, die geleerd hebben te luisteren naar wat het Oosten ons te zeggen heeft. Hij onderkent zeer scherp in al de uitingen van toenadering tot het Christendom, wat daarin moet worden aangekweekt en bemoedigd en wat de algenoegzaamheid en het absolute karakter van he Evangelie buitensluit. In zijn bewondering en eerbied voor Jezus is het Hindoeïsme wel genegen Hem een plaats te geven tusschen zijn 330 millioen goden. Iets anders is het ot met Hem de plaats van die goden wil geven.

Om zich beter in de gedachtenwereld van India te kunnen verplaatsen en hare geestelijke schatten beter "te leeren kennen, bracht Stanley Jones verscheidene maanden door in de school van Rabindranath Tagore, in Shanti Niketan, die een combinatie jongens66" ashram en een opvoedingsinrichting voor

De vraag rijst: wat is nu eigenlijk het resultaat van de vele, vele samenkomsten en besprekingen, die Stanley Jones nu al een reeks van jaren in India heeft gehouden? Duizenden ia t-endu'zenden en meer van de meest ontwikkelde Hindoes en Mohammedanen zijn onder zijn gehoor, of persoonlijk met hem in aanrak.ng gekomen. Onder hen zijn er niet weinigen, die t°i de ernstige, ware God-zoekers behooren, waarvan India in den loop der eeuwen er zoovelen heeft voortgebracht. Een zeer groot deel van zijn hoorders zijn fijnbeschaafde, na-denkende menschen, die niet tevreden zjjn met wat de Westersche