is toegevoegd aan uw favorieten.

Stanley Jones

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cultuur hun aan wetenschap en techniek, aan kennis en genoegens in zoo ruime mate schenkt. De oude godsdiensten hebben hun glans voor hen verloren. Zij hebben ingezien, dat Christus slechts gedeeltelijk en dikwijls zeer gebrekkig door degenen, die zich naar Hem noemen, wordt vertegenwoordigd. Zij stellen de hoogste eischen aan zijn volgelingen. Dit op zichzelf is wel

zeer merkwaardig.

Zijn boeken zijn vol van voorbeelden, die ons duidelijk doen zien, dat de groote verandering, die bezig is zich in India op godsdienstig gebied te voltrekken, niet Christus-vijandig is.

Wij Westerlingen, wien het zelden gemakkelijk valt in ons leven het zwaartepunt op de onzienlijke dingen te leggen, kunnen ons nauwelijks voorstellen, hoe Oosterlingen, vooral de volken in India, datgene wat buiten de zinnelijke waarneming ligt, voor oneindig veel reëeler houden, dan de tijdelijke, zichtbare wereld. Wij moeten deze geesteshouding niet te zeer idealiseeren, want wij weten maar al te goed welke zwarte schaduwen het Hindoeïsme over het leven van millioenen zijner aanhangers heeft geworpen. Wij behoeven slechts te denken aan het kinderhuwelijk, aan de ellende van de jonge, dikwijls kleine weduwen, aan de 60 millioen Pariah's. Is er wel een land, waar in naam van den godsdienst meer geleden wordt dan in Britsch-

Indië? j , .

Maar Stanley Jones wil op deze dingen niet den nadruk leggen. Hij meent, dat dit in de Zending te veel is gedaan. Niet dat hij ze negeert, of ze goed wil praten. Verre van dien. Maar hij wil niet met verwijten en met oordeelen beginnen. Als hij de aandacht kan krijgen voor de prediking van Christus, als de belangstelling gewekt is voor de eischen van het Evangelie, dan valt Zijn heilig licht op alle duistere plekken, niet alleen van het Heidendom, maar ook van het Christendom. Dit wordt op allerlei wijzen openbaar, niet het minst in de pogingen van de trouwste aanhangers der oude goden, om het beste in hun godsdienst op te zoeken en den strijd aan te binden tegen oude, dikwijls wreede gebruiken. Dit is een indirect, doch zeer